MaikelVE - Terms of service

Wij houden van duidelijkheid!

Wij zijn staan altijd klaar voor ons klanten. Bij problemen vinden wij altijd een passende oplossing en bij vragen geven wij een antwoord!

De volgende Algemene voorwaarden en de Privacy verklaring van MaikelVE gelden voor alle bestaande en nieuwe klanten.


Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
MaikelVE: MaikelVE, product van MaikelVE gevestigd in Nederland. Ingeschreven bij de KVK met nummer 74693166.
Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich als klant heeft geregistreerd.
Registratie: het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van MaikelVE gebruik te maken.
Website: www. en alle overige sites die onder de naam van MaikelVE geregistreerd staan.
Klant: de Gebruiker met wie MaikelVE een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan diensten aan deze partij worden geleverd.
Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen MaikelVE en Klant.

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door MaikelVE van Diensten aan of ten behoeve van Klant.

2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij MaikelVE geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorvoert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van MaikelVE door een derde aan Klant worden geleverd.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door MaikelVE en Klant zijn overeengekomen.

4. MaikelVE wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van Klant van de hand.

5. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MaikelVE en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

1. Looptijd / opzegging
De afgenomen diensten lopen altijd 3 (kwartaal) of 12 maanden (jaar), afhankelijk van de afgenomen diensten door de Klant. De duur van een abonnement is terug te zien op het factuur. Uitgezonderd op deze voorwaarde zijn domeinnamen, deze lopen altijd per 12 maanden.

Het opzeggen van een abonnement kan enkel gebeuren via email (maikelve@vb-it.nl) en dient 2 kalendermaanden voor einddatum van de abonnementperiode van de desbetreffende dienst te worden doorgeven. Anders zal de dienst stilzwijgende worden verlengd.

2. Factuur
Wij versturen digitale onze facturen. Nadien de 3de herinnering is verstuurd zal 2 weken later de diensten worden stopgezet. Indien de betaling niet is gebeurt voor einddatum van de abonnementsperiode zullen de diensten worden opgezegd.

MaikelVE behoudt zich het recht voor claims over te dragen naar een derde partij en MaikelVE kan tevens naar eigen keuze onmiddellijk het contract nietig verklaren en het domein van de klant verwijderen of Diensten te sluiten als gevolg van een te late betaling.

De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van MaikelVE.

Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. Bij uitblijvende betaling zal MaikelVE de vordering ter incasso uit handen geven.

3. Betalingen
Abonnementen op Diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden. Betalingen aan MaikelVE dienen door de klant door middel van een bankoverschrijving te worden voldaan. Er worden hierop ook geen extra kosten door MaikelVE in rekening gebracht.

Bij versturing van de factuur per post, behoudt MaikelVE zich het recht om een bedrag in rekening te brengen voor de gedane onkosten.

Betalingscondities zijn zonder uitzondering binnen dertig (30) dagen.

4. Geschillen
Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan MaikelVE kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal MaikelVE een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.

5. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in Nederland gevestigde afnemers vrijgesteld van BTW o.g.v. artikel 25 Wet OB. Voor afnemers buiten Nederland wordt het BTW tarief van de afnemer gehanteerd. Indien de afnemer ook een ondernemer betreft dan zal de BTW worden verlegd. Alle door MaikelVE vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. MaikelVE is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen.

Binnenkort

1. Beheer
Bij het afnemen van Hosting & Beheer neemt MaikelVE automatisch het websitebeheer over. Dat betekent dat alle wijzigingen voor de website dienen te verlopen via MaikelVE. Het is helaas niet mogelijk om zelf het beheer of wijzigingen te doen in ons systemen.

2. Wijzigingen
Daarbij houdt MaikelVE het recht om wijzigingen te weigeren, aan te passen en/of terug te draaien zonder opgaaf van een reden. Kleine websitewijzigen zullen kosteloos worden uitgevoerd. Grotere wijzigingen zullen in rekening worden gebracht. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd en kunt u eventueel van de wijziging afzien of aanpassen.

3. Opslagruimte
MaikelVE biedt haar klanten 10GB opslagruimte toe voor de website en bijhorende bestanden. Indien de 10GB opslagruimte wordt overschreden zal Klant de keuze krijgen om het pakket uit te breiden of om bestanden te laten verwijderen. Bij grotere projecten, websites of applicaties kan de keuze gemaakt worden voor een eigen server.

4. Dataverkeer
MaikelVE biedt haar klanten onbeperkt dataverkeer op basis van 'fair use policy'. Dit betekent dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer van andere websites. Zorgt uw website voor een enorme overschrijding van dit gemiddelde, dan zullen wij u hierover informeren. Als het verkeer van een klant het verkeer van andere klanten verstoort, behoudt MaikelVE zich het recht voor om de Dienst van de eerstgenoemde Klant tijdelijk te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is MaikelVE gerechtigd, op basis van een nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

5. Notice / Takedown policy
MaikelVE is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan MaikelVE alle schade ten gevolge van de overtreding door MaikelVE of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:
 • Indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van MaikelVE;
 • Indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 • Indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
6. Uptime garantie
DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

7. Operationele betrouwbaarheid
MaikelVE behoudt zich het recht voor om het gebruik van producten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt MaikelVE zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de gebruikersdata van de klant. In dergelijke gevallen zal de medewerker van MaikelVE gehouden zijn aan professionele geheimhouding.

1. Registratie / opzegging
Een domeinnaam wordt altijd per jaar geregistreert. De duur van een domeinnaam is terug te zien op het factuur. Een opzegging dient 2 maanden voor het einddatum van het domein per email kenbaar worden gemaakt. Indien de opzegging te laat is wordt het domeinnaam automatisch voor één jaar verlengd. Bij registratie van een domeinnaam bent u niet verplicht om Hosting & Beheer af te nemen.

2. Verhuizing
Een domeinnaam kan indien gewenst tussentijds worden verhuisd. Hiervoor dient u ons een email te sturen met daarin het verzoek voor een verhuistoken. Wij adviseren om de verhuizing in de laatste week voor de einddatum van het domeinnaam te doen. Het is mogelijk om het domeinnaam eerder te verhuizen maar dan zullen wij de eerder betaalde kosten niet retourneren. Indien er een betaling van het domeinnaam open staat dient eerst de betaling te worden voldaan. Hierna zullen wij u voorzien van een verhuistoken.

Nadien een verhuizing is gestart kan er een wachttijd optreden totdat het domeinnaam volledig is verhuisd en/of beheerd kan worden. Wij hebben geen invloed op bepalen van hoelang dit gaat duren. Indien mogelijk zullen wij u hierover op de hoogte houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verdere negatieve gevolgen van een verhuizing.

3. DNS Wijzigingen
Het is bij ons niet mogelijk om toegang te krijgen tot het DNS beheer van een domeinnaam. DNS wijzigingen kunt u naar ons toe emailen en wij zullen deze binnen 24 uur uitvoeren.

4. Extra informatie
Bij het bestellen van een domeinnaam dient de koper/kaarthouder te verklaren dat de persoon die zich aanmeldt accepteert dat het gebruik van de domeinnaam niet in strijd is met de naam of merkrechten van derde partijen of anderszins in strijd zijn met de wetgeving.

Domeinnamen worden altijd geregistreerd op verzoek van de klant zelf.

MaikelVE functioneert hierbij uitsluitend als bemiddelaar. MaikelVE zal de klant op de hoogte stellen wanneer de registratie van de domeinnaam een feit is. MaikelVE draagt geen verantwoordelijkheid meer voor de domeinnaam wanneer deze is opgezegd en/of verhuisd.

De domeinnaam wordt “geregistreerd bij” / “geherdelegeerd naar” de partners van MaikelVE. Deze bevinden zich mogelijk bij de domein registreerders of rechtstreeks bij de individuele domeinbeheerder van het betreffende topleveldomein. Aan het begin van elke abonnementsperiode ontvangt de klant een factuur van MaikelVE voor het jaarlijkse domein tarief, tenzij anders aangegeven. Dit is ongeacht of de domeinnaam gebruik maakt van de DNS servers van MaikelVE of dat servers van derden gebruikt worden.

In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet vergoed. MaikelVE zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien MaikelVE verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om MaikelVE en eventuele top-level domein registers op de hoogte te stellen van wijzigingen in adres- of andere contactgegevens.

5. Gebruik domeinnaam
Domeinnamen worden geregistreerd op naam van VB-IT en de Klant is daarin volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart MaikelVE tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

6. Overdracht
In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van MaikelVE, heeft laatstgenoemde het recht het abonnement/de abonnementen van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die MaikelVE heeft zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

1. Spampolicy Email
Ongewenste (spam)mail mag niet vanaf de servers van MaikelVE worden verzonden. In het geval deze regel wordt geschonden, behoudt MaikelVE zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en inloggegevens door te geven aan die autoriteit. MaikelVE behoudt zich het recht voor om betaling te vereisen voor het werk dat men heeft geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de betreffende autoriteit.

1. Het gebruik van de klant van het abonnement bij MaikelVE is geheel voor zijn/haar eigen risico. MaikelVE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de klant ontvangt of verzendt via internet. MaikelVE kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies – direct of indirect – immateriële schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet. MaikelVE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, ongeacht de redenen hiervoor. MaikelVE accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van geïnstalleerde software, etc. MaikelVE accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de klant of schade als gevolg hiervan. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet. Vrijstelling van aansprakelijkheid zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing in het geval van grove nalatigheid door MaikelVE.

2. MaikelVE is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar MaikelVE weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MaikelVE is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en MaikelVE of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met MaikelVE.

3. Iedere aansprakelijkheid van MaikelVE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.

4. Klant vrijwaart MaikelVE voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels MaikelVE. Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.

5. Klant is aansprakelijk voor alle schade die MaikelVE mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

6. Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan MaikelVE. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of MaikelVE daarvan ten gevolge lijdt.

7. Wijzigingen in voorwaarden MaikelVE is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 15 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Uitgezonderd het bovenstaande kan MaikelVE niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van onderbrekingen, defecten, schade, etc. die wordt veroorzaakt buiten de macht van MaikelVE om, waaronder blikseminslag, overstroming, brand, oorlog, terroristische acties, industriële acties en uitsluiting (inclusief die door het eigen personeel van MaikelVE), overbelasting van internet, defecten in andere netwerken, defecten bij derde partijen, systeemstoringen of andere soorten overmacht.

8. Rechtsgebied en Rechtskeuze
 • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zijn, beslist MaikelVE.
 • Alle geschillen tussen MaikelVE en Klant worden beheerst door het nederlandse recht.
 • Alle geschillen tussen MaikelVE en Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter

MakelVE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MakelVE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maikelve@vb-it.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MakelVE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • MakelVE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MakelVE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
MakelVE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MakelVE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MakelVE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maikelve@vb-it.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MakelVE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MakelVE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maikelve@vb-it.nl
 
MaikelVE

We go for the extra
(s)mile!

Heb je nog vragen over onze productvoorwaarden of hoe wij met jouw gegevens omgaan?

Neem contact met ons op!
Onze tevreden klanten

Wij doen ons best om jou tot dienst te zijn!

Wij zijn staan altijd klaar voor ons klanten. Bij problemen vinden wij altijd een passende oplossing en bij vragen geven wij een antwoord!

"Website is gewoon top gebouwd! Vincent staat altijd voor mij klaar, begin oktober van pakketleverancier verwisselend en door zijn kunde een soepele overgang beleeft met een prachtig eindresultaat! Echt gewoon top!"

Arie Baars
Eemland Makelaardij

"MaikelVE Group is geweldig en enthousiast. Zij maken geweldige software en hebben reeds vele handige oplossingen. Ook hun hosting is van kwaliteit. Een aantal jaar geleden hier software gehaald..."

Serge Huijsen
Google Review